Veelgestelde vragen
Hoe komt het dat de huidige "niet-gefactureerde" informatie op mijn werkelijke rekening kan verschillen?

De in het systeem weergegeven (niet-gefactureerde) berekeningen voor de huidige periode voor kosten, verbruik en koolstofemissie zijn gebaseerd op het energieverbruik tot op heden binnen uw huidige rekeningperiode en houden geen rekening met de resterende dagen in de rekeningperiode waarop nog geen energie is verbruikt. Uw slimme meter registreert uw energieverbruik en stuurt de gegevens via radiosignaal door naar ons; het systeem wordt dagelijks bijgewerkt met deze metingen. Uw werkelijke rekening voor de huidige periode zal variëren naargelang het totale verbruik, de belastingen, kosten en toeslagen.

Zullen mijn geschiedenisgegevens dezelfde kosten en verbruik vermelden als mijn vroegere rekeningen?

Ja de geschiedenisgegevens buiten uw huidige rekeningperiode geven het werkelijke verbruik en de kosten weer die op uw vroegere rekeningen vermeld stonden.

Hoe wordt mijn koolstofvoetafdruk bepaald?

Uw koolstofvoetafdruk wordt bepaald aan de hand van de koolstofemissie die ontstaat door het energieverbruik van uw woning. De berekeningen in dit systeem zijn uitsluitend gebaseerd op de verbruikte hoeveelheid energie binnen de huidige rekeningperiode. De koolstofemissieteller wordt bij het begin van elke rekeningperiode terug op nul gezet.

De formule om uw koolstofvoetafdruk te bepalen, is rechtstreeks verbonden met het energieverbruik in kWh:

1 kWh is gelijk aan 547 kg CO2

Is mijn milieu-impact die in dit systeem wordt weergegeven hetzelfde als een koolstofvoetafdruk?

De koolstofemissiegegevens in dit systeem zijn enkel gebaseerd op het energieverbruik van uw woning. De milieu-impactgegevens die u in dit systeem ziet, zijn rechtstreeks gekoppeld aan het niveau van de koolstofuitstoot die uw woning voortbrengt op basis van haar energieverbruik. Dit is slechts één aspect van uw levensstijl dat broeikasgassen uitstoot.

Een koolstofvoetafdruk omvat meer dan het energieverbruik van uw woning. Hij houdt rekening met alle aspecten van uw dagelijkse activiteiten en de emissies die deze activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaken. Dagelijkse keuzes die u maakt, beïnvloeden uw koolstofvoetafdruk: de energie die u verbruikt in uw woning, hoe u zich verplaatst/pendelt, wat u eet en wat u koopt, recycleert of weggooit.

Wat wordt verstaan onder verbruiksoverzicht?

Aan de hand van een verbruiksportaal kan U inzicht verwerven in uw verbruik voor elektriciteit en/of gas aan de hand van grafieken en tabellen. Het verbruiksoverzicht is mogelijk op basis van de waarden die door de slimme meter worden doorgestuurd

Wat zijn de kosten voor het verkrijgen van verbruiksoverzicht?

Geen. Deze dienst wordt volledig gratis aangeboden door Eandis

Kan ik ergens meer informatie verkrijgen mbt verbruiksoverzicht ?

U kan deze raadplegen op de website onder www.eandis.be > milieu > verbruiksoverzicht

De verbruiksgegevens op mijn factuur komen niet overeen met de gegevens die ik via verbruiksoverzicht kan raadplegen. Hoe komt dit?

Zoals weergegeven op het webportaal gaat het hier om een benaderde verbruiksberekening. Deze benadering is gebeurd om op een snelle manier de ruwe slimme meter indexen om te zetten in een verbruik. Deze waarden zijn dus nog niet gevalideerd voor facturatie, wat pas op einde van de maand gebeurt en wordt doorgestuurd naar de leverancier. De waarden die U op het verbruiksoverzicht ziet hebben enkel een eerste consistentie validatie doorlopen op basis van een eerste set validatieregels

Wat wordt verstaan onder benaderde verbruiken?

Berekende waarde van verbruik die zo dicht mogelijk aanleunt bij de exacte verbruikswaarde (die na alle controles éénmalig per jaar vastgelegd wordt)

Waarom niet direct kwartierwaarden zichtbaar en pas de dag erna?

U slimme meter data wordt technisch gevalideerd op correctheid doorheen verschillende systemen. Enkel wanneer deze technische validatie correct is gebeurd, zullen we Uw verbruiksgegevens updaten. Dit proces kan mogelijkerwijs enkele dagen duren

Wat betekent tijdstip laatste update verbruiksgegevens?

Deze datum refereert aan de datum waarop de laatste maal nieuwe gegevens zijn binnengekomen. Zie ook 'Waarom niet direct kwartierwaarden zichtbaar en pas de dag erna'

Kan ik mijn verbruik blijven raadplegen na een metervanging of meterverzwaring ?

Ja. De data van uw (nieuwe) meter zal automatisch beschikbaar gesteld worden op de portaal. Houd er rekening mee dat U de eerste dagen na een metervervanging mogelijkwijs geen data zult zien via de portaal

Ik ben juist veranderd van tarief. Wat moet ik doen om mijn verbruiken te kunnen blijven raadplegen ondanks deze verandering?

Niets. Deze data zal automatisch beschikbaar gesteld worden op de portaal

Ik ben verhuisd. Hoe kan ik de gegevens van mijn vorig verbruiksadres raadplegen?

Dat is niet mogelijk. Bij elke verhuis verliest U de verbruiksgegevens van uw vorige adres.

Ik verhuis. Hoe kan ik op mijn nieuw verbruiksadres verbruiksoverzicht raadplegen?

Als je verhuist naar een woning met een slimme meter, zal enkele weken na de aangifte van jouw verhuis jouw verbruiksoverzicht ook automatisch gekoppeld worden. U zal een nieuwe brief ontvangen met de log-in gegevens

Kan ik een verbruiksoverzicht van mijn productiemeter/injectie krijgen?

In eerste instantie wordt er enkel verbruiksoverzicht aangeboden voor niet productiemeters. Stapsgewijs zullen de functionaliteiten van de portaal uitgebreid worden.

Is het mogelijk om mijn verbruiksgegevens te vergelijken / benchmarken tegenover een theoretische gemiddelde?

Stapsgewijs zal uw slimme meter nieuwe mogelijkheden en diensten aanbieden. Ook dat is onderdeel van het onderzoeksproject rond slimme meters. Zodra die nieuwe mogelijkhedenbeschikbaar zijn, brengen we u op de hoogte.

Wat is het verschil tussen een verbruiksadres en een verzendadres?

Het verbruiksadres is het adres van de plaats waar energie verbruikt of geproduceerd wordt.Het verzendadres is het adres van de eigenaar van het verbruiksadres

Wat wordt verstaan onder een contactpersoon?

Persoon die kan worden gecontacteerd met betrekking tot een bepaald verbruiksadres indien deze niet dezelfde is als de netgebruiker op dat verbruiksadres, of indien de netgebruiker een vennootschap of feitelijke vereniging is.

Wat zijn CBW waarden?

Per regio is de kwaliteit van het gas verschillend. De CBW is een indicator voor de kwaliteit van het gas. We gebruiken deze indicator om U het correcte verbruik aan te rekenen.Meer informatie : Een zeer belangrijke eigenschap van alle brandstoffen is de hoeveelheid warmte die bij een verbranding kan ontstaan. Deze warmte wordt de calorische waarde genoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de Calorische Bovenwaarde (ook wel verbrandingswaarde genoemd) en de calorische onderwaarde (ook wel aangeduid met de naam stookwaarde). De CBW of Calorische Bovenwaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van 1 m³(n) droog gas, met afkoeling van de verbrandingsgassen. Om het Verbruik in kWh te berekenen, worden, in het geval van standaard atmosferische druk (van 1 atmosfeer, of 1,013 bar), de verbruikte m³ vermenigvuldigd met de Calorische Bovenwaarde van de betrokken Regio.

Wat is uitsluitend nachttarief?

Het tarief 'uitsluitend nacht' is het tarief dat uw leverancier u factureert voor het elektriciteitsverbruik tussen 22 en 7 uur (of tussen 21 en 6 uur in bepaalde gemeenten )

Exporteren naar excell

Op dit moment is het enkel mogelijk om de data te exporteren die U geselecteerd hebt op de grafiek. Er wordt in een verder stadium onderzocht om een vrije selectie van data mogelijk te maken. Tip : Wanneer U een export doet, kan U best de datum van de laatste update ingeven als bestandsnaam

Is mijn milieu-impact die in dit systeem wordt weergegeven hetzelfde als een koolstofvoetafdruk?

De koolstofemissiegegevens in dit systeem zijn enkel gebaseerd op het energieverbruik van uw woning. Een verbruik van 4016 kWh stemt overeen met een CO2 uitstoot van 1 kilogram. De milieu-impactgegevens die u in dit systeem ziet, zijn rechtstreeks gekoppeld aan het niveau van de koolstofuitstoot die uw woning voortbrengt op basis van haar energieverbruik. 1kg CO2 stemt overeen met 0,008 propaantanken, 0,305kg afval, 0,012 bomen of 0,032 auto's. Dit is echter slechts één aspect van uw levensstijl dat broeikasgassen uitstoot. Een koolstofvoetafdruk omvat meer dan het energieverbruik van uw woning. Hij houdt rekening met alle aspecten van uw dagelijkse activiteiten en de emissies die deze activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaken. Dagelijkse keuzes die u maakt, beïnvloeden uw koolstofvoetafdruk: de energie die u verbruikt in uw woning, hoe u zich verplaatst/pendelt, wat u eet en wat u koopt, recycleert of weggooit.